Alu-vandrepokaler med gulddekoration (17/s. 46)
Alu-vandrepokal med gulddekoration Til erindring om vinderen.

Art. 1689 475 mm Kr. 535,00
Art. 1688 435 mm Kr. 472,50
Art. 1687 405 mm Kr. 425,00
Art. 1686 380 mm Kr. 377,50
Art. 1685 355 mm Kr. 350,00
Art. 1684 340 mm Kr. 337,50
Art. 1683 320 mm Kr. 317,50
Art. 1682 300 mm Kr. 302,50
Art. 1681 280 mm Kr. 280,00

Priserne er inkl. moms.


I.E. Andersen
Grønnegade 14,

5000 Odense C.

Telefon: 66 11 11 86

Fax: 66 11 11 16

E-mail: post@iea.dk
WWW: www.iea.dk